ING Leasing

ING Leasing

ING Leasing

ING Leasing

ING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma MetniING Finansal Kiralama A.Ş. (“ING Finansal Kiralama” veya “Şirketimiz”) olarak kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişisel verilerinizin güvenliği ve gizli tutulması hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirketimiz olarak müşteri mahremiyetine ve bu doğrultuda müşterilerimize ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine ve gizli tutulmasına büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili düzenlemeler ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.1. Kişisel Verilerin İşleme AmaçlarıŞirketimiz hizmetlerinden yararlanan tüzel kişi veya gerçek kişi tacir müşterilerin ortaklarının, temsil yetkililerinin, müşteri lehine kefil/garantör olan gerçek kişilerin vb. diğer gerçek kişilerin kimlik verileri (Özel nitelikli kişisel verilerden olup da kimlik belgelerinde yer alan din bilgisi, sağlık verisi ve görsel veri dolaylı olarak kimlik fotokopisi ve/veya ehliyet fotokopisinden gelebilmektedir.)ve iletişim verileri, Şirketimizin müşterisi ile olan hukuki ilişkisi kapsamında finansal ve malvarlığına ilişkin verileri ile hukuki ilişkinin niteliğine uygun olarak işlenmesini gerektirebilecek diğer verileri, aşağıdaki amaçlarla işlenebilmektedir: Şirketimiz ile tüzel kişi veya gerçek kişi tacir müşteri arasındaki hukuki ilişkinin teminatı olarak kefalet veya garanti ilişkisi kurulması halinde kefalet veya garanti sözleşmesinin kurulması ve ifası, Ortak ve/veya temsil yetkilisi olunması halinde Şirketimiz ile müşteriler arasında kurulacak olan hukuki ilişki çerçevesinde kredibilite değerlendirilmesi kapsamında istihbarat, kredi geçmişi, kredibilite ve diğer gerekli verilerin analizi ve süreçlerin tamamlanması, Teminat olarak temin edilen menkul veya gayrimenkul malların değerlerinin belirlenmesi ve varlık değerleme, Şirketimizin hizmet kanallarını ve müşterilerimizin varlıklarını hedef alan dolandırıcılık, kara para aklama, terörizmin finansmanı gibi suç girişimlerinin önlenmesi kapsamında gerekli işlemlerin yapılması, Şirket iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında araştırma, raporlama, kontrol, denetim, dâhil hizmetlerimizin sunulması, yürütülmesi, geliştirilmesi ve müşteri veya ilgili kişilerin taleplerinin gerçekleştirilebilmesi, yasal düzenlemelere, iç-dış kural ve politikalara uyum sağlayabilmesi ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir. Ayrıca, Şirketimize ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir. Bu amaçlarla potansiyel müşteri veya kefil , garantör vb. işleme teminat veren taraf olması sebebiyle kişisel veriler kişilerin kendilerinden ilk elden toplanmaktadır. Ayrıca işlemle bağlantılı olarak diğer gerçek kişilerin verileri de dolaylı olarak potansiyel müşteri ya da kefillerden toplanmaktadır.Örneğin;


Yukarıda belirtilen 3. kişilerin kişisel verilerini tarafımıza temin edildiğinde, Potansiyel Müşteri veya kefiller tarafından kişisel verilerini işlediğimiz hususunda onların bilgilendirilmesi ve onları Şirketimiz güncel aydınlatma metnine yönlendirilmesi gerektiğini belirtmek isteriz.

2. Kişisel Verilerin AktarılmasıKişisel verileriniz, Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında ve yukarıda sayılan amaçlarla, aktarılmasını gerektiren sebebe bağlı ve bu sebeple sınırlı olmak kaydıyla resmi Kurumlar (BDDK, MASAK, KKB, TBB, RM, Kredi Garanti Fonu, Maliye Bakanlığı, FKB, TÜİK, İşkur vb.), Şirket’in ana hissedarı ING Bank AŞ, Şirket’in iştirakleri, ve ING Bank AŞ’nin yurt dışında bulunan hissedarı ING Bank N.V. ve onun doğrudan ve dolaylı bağlı kuruluş ve iştirakleri, bağımsız denetim şirketleri, yeminli mali müşavirler, arşiv firmaları, ipotek firmaları, mahkemeler, avukatlar, menkul değerleme şirketleri, GSM operatörleri, sigorta şirketleri vb. hizmetlerinden faydalandığımız iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözleşmenin ifası gereğince, kanunlarda öngörülmesi, hukuki yükümlülük, hakkın korunması veya veri sorumlusunun meşru menfaati sebepleriyle toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, doğrudan tüzel kişi veya gerçek kişi tacir müşterilerden veya tarafınızdan telefon, e-mail vb. ile Şirketimiz uygulamaları, Resmi Kurum ve Kuruluş, üçüncü taraf şirketler vb. kanallar ile istihbarat faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan diğer kanallar vasıtasıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik HaklarınızMevzuat uyarınca, işlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak aşağıda belirtilen haklara sahipsiniz. Kişisel verilerinizin: işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvuruda bulunmak istemeniz halinde başvurularınızı //www.ingleasing.com.tr/ linkindeki form ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;


Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir.

Bize Ulaşın!

Adres:

Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:8
34467 Maslak-Sarıyer/İstanbul

Telefon:

+90 212 800 77 00

e-Posta:

info@ingleasing.com


Bize Ulaşın!

Adres:

Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:8 34467
Maslak-Sarıyer/İstanbul

Telefon:

+90 212 800 77 00

e-Posta:

info@ingleasing.com


Bize Ulaşın!

Adres:

Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:8
34467 Maslak-Sarıyer/İstanbul

Telefon:

+90 212 800 77 00

e-Posta:

info@ingleasing.com


Bize Ulaşın!

Adres:

Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:8
34467 Maslak-Sarıyer/İstanbul

Telefon:

+90 212 800 77 00

e-Posta:

info@ingleasing.com